Monday, 20 January 2014 08:59

12 Time Thieves

چه کس و یا چه چیز وقت ما را می دزدد. چه سارقین وقت و زمانی را می توانیم شناسایی کنیم؟

سئوالهای ذیل می تواند کمک کند تا موقعیت کاری شخص خودتان را بررسی کرده و عوامل عدم تمرکز و حواس پرتی را شناسایی کنید.

 

ارزیابی خود: سارقین اوقات من تقریبا همیشه غالبا گاهی تقریبا هرگز
1- تلفن دایما باعث انقطاع کار من می شود و مکالمات معمولا بیش از حد لزوم ادامه پیدا می کند. تلفن
2- ملاقات کنندگان بسیاری از خارج و داخل سازمان اغلب مانع کارهایم می شوند. ملاقات کنندگان
3- جلسات خیلی بیشتر از حد لزوم طول می کشد، و نتایج اغلب برای من رضایت بخش نیستند. جلسات
4- وظايف سنگين، به عبارت ديگر كارهاي زياد و وقت كم، موجب مي شود از كار لذت نبرم و كارها به عقب افتد. دفع الوقت
5- بين كارها الويت بندي نمي كنم و سعي مي كنم بسياري از كارها و وظايف را همزمان انجام دهم. وقت زيادي را صرف موضوعات جزئي و بي اهميت مي كنم و در نتيجه نمي توانم به قدر كافي بر روي وظايف بسيار مهم تر متمركز شوم. فقدان الويت گذاري
6- اغلب به برنامه هايم نمي رسم و تنها تحت فشار ضرب العجل ها و فرجه هاي كاري مي توانم يك نگاه به فهرست برنامه ها بيندازم چون هميشه بعضي چيزهاي غيرمنتظره پيش مي آيد كه به سراغ آنها مي روم. يا اينكه بيش از حدي كه از پس آن برآيم كار قبول كرده ام. فشار ضرب العجل ها
7- مقدار زيادي مدارك، نامه ها و كاغذهاي اداري روي ميز من وجود دارد. بسياري از وقت من صرف رسيدگي به مراسلات و خواندنيها مي شود. هيچ نظم و ترتيبي در ميز من وجود ندارد. كاغذها و نامه هاي اداري
8- غالبا ارتباط با ديگران ناكافي است. تأخير در تبادل اطلاعات، وجود سؤتفاهمات و حتي احساس و درك ناصحيح از مسائل امري عادي است. ارتباطات و اطلاعات
9- محول كردن كارها و تفويض وظايف تقريبا هرگز انجام نمي گيرد. اغلب، خود بايد مراقب چيزهايي باشم كه مي تواند توسط ديگران رسيدگي شود. تفويض امور
10- اگر ديگران انجام كاري را درخواست كنند در حالي كه بايستي حقيقتا مشغول كار خودم باشم، براي من گفتن «نه» دشوار است. گفتن «نه»
I have not clear goals, Then I can not understand the meaning of the work I am doing daily properly. Unclear goals
12- بعضا در جايي كه واقعا تصميم به انجام كاري گرفته ام، فاقد انضباط شخصي مورد نياز هستم. انضباط شخصي
علامتهاي هر ستون را بشماريد و در ضرايب مربوط به ستون ها ضرب كنيد. سپس جمع كل امتياز بدست آمده را يادداشت كنيد.

*0

=0

*1

=

*2

=

*3

=
 

 

نتيجه گيري

0 تا 17 امتياز:

شما وقتتان را برنامه ريزي نكرده و اجازه داده ايد تا ديگران فهرست كار شما را تعيين كنند. شما قادر نيستيد تا خودتان را مديريت كنيد. مديريت زمان، نقطه شروع زندگي اي موفقيت آميز براي شما را مشخص مي كند.

18 تا 24 امتياز:

شما تلاش مي كنيد تا اوقاتتان را سازماندهي كنيد، اما به قدر كافي مصرّ و استوار نيستيد تا موفق باشيد.

25 تا 30 امتياز:

مديريت زمان شما خوب است-اما مي تواند از اين هم بهتر شود.

31 تا 36 امتياز:

تبريك مي گوييم (اگر در پاسخهايتان صداقت را رعايت كرده باشيد) شما الگويي براي تمام كساني هستيد كه مي خواهند چگونگي مديريت اوقاتشان را بياموزند. اجازه دهيد تا ديگران از تجربيات شما سود برند و الفباي مديريت زمان را در اختيار ايشان قرار دهيد.

Published in Management consulting